Latvijas Vīzija

2016.05.25

 
Vīzija “Latvija”

Mēs
  Mēs esam atnācēji – mēs neevolucionējām te, uz Zemes, bet atnācām ar savu valodu, savām Dainām, atnācām ar savu dzīvesziņu, savām tradīcijām, saviem tikumiem.
Brīnumskaistā zeme, kuru pašreiz apdzīvojam, ir bijusi mūsu apmešanās vieta kopš te ieradāmies. Mainoties klimatiskiem apstākļiem, mēs ne reizi vien to pametām, lai atkal un atkal atgrieztos. Klejojumos mēs nodevām savas zināšanas, savu prasmi tiem, kurus sastapām. Atgriezāmies šajā svētajā zemē, jo tā ļāva ieaust Zemi Visuma kopveselumā, palīdzēja apjaust un uzturēt Visa, Kas Ir Vienotību.
Mums ir ļoti augsts fiziskais, intelektuālais un garīgais potenciāls, kurš vienmēr gatavs izvērsties caur tautas tikumiem, kultūru un attīstībai pietiekamu materiālo labklājību. Mēs rodam prieku un laimi dzīvojot starp savējiem, dzīvojot saskaņā ar dabu, esot pašiem, esot brīviem.
Mūsu valodas senums nav izmērāms, tā slēpj sevī radīšanu.
  
Mēs varam
Latvija ir Māte Indoeiropiešu tautu saimei. Latvju tautas atbildība ir Mātes funkciju saglabāšanā.
Latvju tauta, prezentējot Māti, kā nekad šobrīd ir atbildīga par savām domām, tieksmēm un darbiem, par darīto un nedarīto, par savu tautiešu dzīvoto un nedzīvoto dzīvi; atbildīga bijušo un nākamo paaudžu, Pasaules priekšā.
Mēs varam likt savai gudrībai dzīvot tagadnē. Mēs varam dzīvot Saskaņā, Saderībā un Vienotībā ar Dabu, ar Cilvēkiem un Dievu. Mēs varam radīt garā stipras personības,- Gaismas avotus. Mūsu Ģimeņu stiprums, vide spēj nodrošināt šādu Latvijai piederīgu personību dzimšanu, tikumisko atvēršanos. To garantē tautas dzīvesziņas apziņa, kas akumulējusies katrā un rezonē kopīgos pagātnes notikumos, kopīgajā tagadnē un nākotnē, kopīgajā dzīves telpā, kultūrā, kopīgā mentalitātē.
Mūsu augstākā vērtība, pasaules notikumu nosacīta, ir Brīvība. Par Brīvību mēs sapņojam, par Brīvību cīnāmies, par brīvību dzīvības atdodam, jo saprotam, ka bez tās nevaram būt Atbildīgi.
Mūsu pašpietiekamība, - daudzveidība raksturos, spējās, dotumos, darba mīlestībā, neatlaidīgā tieksmē pašam ar visu tikt galā, ir kā garants tautas ilgtspējai.

Mēs būsim
Mēs esam garā brīvi, savstarpēji Vienoti, Vienoti ar Latviju, ar Pasauli, ar Visumu. Darbs, dzīves uzdevumi, ģimene, dzīve, mums nedalāmi sakusuši veselumā un ir mūsu būtības izteicēji. Latvja darba dziļākā jēga rodama viņa individualitātes harmoniskajā saskaņā ar Visuma laiktelpu.
Daiļa, tikumīga ir mūsu dvēsele un tā ļauj dzīvot savam likumam, savai patiesībai, savai taisnībai, Dieva gribai. Tā nosaka latvieša apziņas universālo skaidrību rūpēs par cilvēka garīgo eksistenci, par savas tautas un visas cilvēces likteni.
Latvis ir kosma cilvēks. Kosmam izvēršoties caur viņu, caur katra vienpatību klusumā, atklājas gudrība, kas ļauj iegūt skaidrību pašam par sevi, par savai dzīvei pirmbūtībā uzstādīto mērķi.
Latvieša sirds ir atvērta vispārcilvēciskām vērtībām. Latvis ir spējīgs dievišķās gaismas caurstrāvots, sakoncentrēt savus spēkus, lai drosmes pilns Kalpotu.
Latvija ir droša un neapdraudēta, pašpietiekama un pastāvīgi attīstošos sadarbības kultūras valsts, kuras skaistumu un tradīcijas kopj un sargā laimīga, vienota, strādīga un brīva Tauta, kas orientēta uz augstākajām cilvēces pilnības virsotnēm. Latvija ir valsts, kura savus ļaudis aizsargā no nedienām un triecieniem, rūpējas par savu pavalstnieku sociālajām vajadzībām, par katra garīgo un materiālo labklājību. Ikkatrs pēc savām spējām rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturas atbildīgi pret līdzcilvēkiem, valsti, vidi, dabu un nākamajām paaudzēm. Katrs rod spēku savās iedzimtajās spējās, izkoptajās prasmēs un Visa, Kas Ir Vienotības apziņā. Latvijas ļaudis ir garā stipri, pārliecināti, zinātkāri, draudzīgi, Vienoti. Viņi, Tautas dzīvesziņā rodamajās vērtībās, radoši realizē sevi mākslā, kultūrā, zinātnē, saimnieciskajā darbībā un politikā savai Latvijai.

Mēs darām, lai būtu
- kopjam valodu un tautas tradīcijas;
- stiprinām ģimenes, atgriežam Sievietes-Mātes būtības spēku;
- rūpējamies par Tautas veselību – nav neviena, kurš nesaņemtu tam nepieciešamo veselības aprūpi;
- minimalizējam valsts institūciju birokrātiju, decentralizējam atbildības jomas – uzticoties brīvajiem pavalstniekiem;
- veidojam pašpietiekamu valsti -  neupurējam savas tautas intereses ne Austrumiem, ne Rietumiem, bet veidojam uz sadarbību orientētas partnerattiecības ar kaimiņu zemēm;
- valstī veidojam savstarpēji atbalstošu, uz sadarbību (ne konkurenci) orientētu, pašpietiekamu saimniecisko darbību; veicinām vienmērīgu visa veida resursu sadali starp laukiem un pilsētām, starp valsts pilsoņiem;
- galveno uzmanību un pietiekami daudz līdzekļus atvēlām izglītībai, kura balstīta uz iespējām katram brīvi izvēlēties profesiju atbilstoši savām spējām un dotumiem, uz iespēju brīvi izvēlēties mācību un izglītības saturu, pakāpi. Izglītības vadību valstī decentralizējam, deleģējot atbildību par izglītību (līdzīgi kā visa citās jomās) uz pašiem pilsoņiem, bērnu vecākiem un skolu dibinātājiem. Nodrošinām valstī visiem vienādas iespējas iegūt labu (bezmaksas) izglītību neatkarīgi no iedzīvotāja vecuma, dzimuma, veselības stāvokļa, dzīves vietas un rocības; tuvinām vispārējās izglītības skolu dabai gan izglītības satura, gan skolas izvietojuma ziņā, atbilstoši tautas tradicionālās kultūras tradīcijām, realizējam tautas pedagoģiju;
- nacionālās kultūras pamatu balstām tautas tradicionālās kultūras vērtībās.

Vīzija tapa, pateicoties šo cilvēku un grupu
A.A.Korta; A.Buiķis; A.Dauge; A.Dzenis; A.Milts; A.Meijers; A.Kroders; A.Kronvalds; A.Kļave; A.Priedītis; A.Rode-Danšina; Baltijas Asamblejas 15. sesija; Biedrība Viedums; Biedrības „Ētikas tilts Latvijā”; D.Čubukovs; D.Rīsa caur R.Rozīti; E.Berklavs; E.Brastiņs; E.Dārziņš; E.Virza; F.Brīvzemnieks; H.Celmiņš; J.G.Herders; I.Krūmiņa; I.Latkovskis; I.Luhaera; I.Šmits;  Irēna un Agnija Saprovskas; I.Vīks; I.Ziedonis; J.Auškāps; J.Mencis; J.Rainis; J.Raipulis; K.Kundziņš; K.Liberta; K.Raudive; N.Kavala; P.Kļava; P.Stelps; P.Dāle; P.Jurēvičs; V.Prancāns; R.Baumaņa, Ž.Jaunzemes un T.Tisenkopfa grupa; R.Raudupe; S.Lasmane; U.Rode; V.Medenis; V.Vīķe-Freiberga; V.Zariņš; Z.Mauriņa paustajam. Idejas kopā salika O.Rode.